Stefnur í mannauðsmálum

Mannréttindi

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. Eimskip er aðili að UN Global Compact sem er alþjóðaverkefni á vegum Sameinuðu þjóðanna. Með þátttöku skuldbindur Eimskip sig til þess að stefna og starfshættir félagsins séu í samræmi við tíu meginreglur Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi, vinnumarkað, umhverfismál og aðgerðir gegn spillingu.

Mannauður

Mannauður Eimskips, þekking hans og færni, er mikilvægasta auðlind félagsins. Hópurinn samanstendur af ólíkum einstaklingum sem sinna mismunandi störfum og búa að ólíkri reynslu og þekkingu. Með sameiginlegum gildum stillir hópurinn saman strengi, byggir öflugt félag og eftirsóknarverðan vinnustað með öflugri liðsheild og metnaði.

Mannréttindastefna

Eimskip virðir mannréttindi. Markmið mannréttindastefnu Eimskips er tvíþætt:

 1. Að tryggja mannréttindi starfsmanna Eimskips

 2. Að tryggja að Eimskip uppfylli kröfur laga og reglna í mannréttindamálum

Eimskip skuldbindur sig til að fara að öllum gildandi lögum og reglum um mannréttindi sem fjalla um  félagafrelsi, nauðungar- og þrælkunarvinnu, barnavinnu og misrétti á vinnustöðum.

Félagafrelsi
Eimskip virðir rétt starfsmanna til aðildar að stéttarfélagi eða að standa utan stéttarfélags

Nauðungar- og þrælkunarvinna
Eimskip hafnar og vinnur gegn hvers konar nauðungar- og þrælkunarvinnu.

Barnavinna
Eimskip fylgir alþjóðlegum lögum og reglum um lágmarksaldur einstaklinga sem ráðnir eru til starfa. Félagið getur ákveðið að sá aldur geti verið hærri vegna eðlis starfa eða vegna laga í viðkomandi landi.

Misrétti á vinnustöðum
Eimskip hafnar hvers kyns misrétti sem varðar vinnu og starfsval.
Eimskip hvetur alla starfsmenn til að tilkynna grun um brot gegn mannréttindum innan félagsins.
Félagið gerir þá kröfu að birgjar og undirverktakar virði mannréttindi.

Lesa meira Loka
Eimskip Oli Hand003

Mannauðsstefna

Eimskip skapar starfsmönnum jöfn tækifæri í öruggu og heilbrigðu starfsumhverfi. Stjórnendur Eimskips vita að árangur í rekstri félagsins byggist á þekkingu og metnaði starfsfólks. Þess vegna vinnur félagið að því að efla starfshæfni einstaklinga og hvetja þá til að nýta eigin áhuga og frumkvæði til þroska og persónulegra framfara. Stjórnendur leggja einnig áherslu á starfsmannaval, jafnrétti, endurgjöf, viðurkenningu og starfsumhverfi til að skapa eftirsóknarverðan vinnustað sem laðar að sér hæft starfsfólk sem vex og dafnar, axlar ábyrgð og sýnir frumkvæði í starfi.

Stjórnun
Stjórnendur leitast við að  laða fram það besta í sínu starfsfólki, hvetja það og styðja með reglulegri endurgjöf og virku upplýsingaflæði. Þeir leggja sig fram um að byggja upp liðsheild sem sýnir áhuga, axlar ábyrgð og tekur þátt í að byggja upp góðan vinnustað.

Starfsmannaval
Ólíkir einstaklingar með mismunandi reynslu og hæfileika eru lykillinn að velgengni Eimskips. Vandað starfsmannaval tryggir að Eimskip hefur rétt fólk á réttum stað. Metnaður er lagður í að taka vel á móti nýju samstarfsfólki og veita því góðar upplýsingar og starfsþjálfun. Áhersla er lögð á góð samskipti og virkt upplýsingaflæði milli starfsmanna enda mikilvægur þáttur til þess að halda í gott starfsfólk.

Jafnrétti
Stefna Eimskips er að gæta fyllsta jafnréttis á milli einstaklinga og að starfsmenn Eimskips njóti jafnra tækifæra óháð kyni. Einelti, kynferðisleg og kynbundin áreitni eða annars konar misrétti er ekki liðið hjá Eimskip.

Endurgjöf og viðurkenning
Til að ná árangri þurfa starfsmenn upplýsingar um hvernig þeir standa sig í starfi. Endurgjöf innan Eimskips einkennist af hvatningu og hrósi fyrir góðan árangur og opinskárri og heiðarlegri umræðu og leiðbeiningum varðandi það sem betur má fara. Góð frammistaða og sýnd hollusta er metin að verðleikum. 

Starfsumhverfi
Starfsumhverfi er í stöðugri þróun og eru starfsmenn Eimskips þátttakendur í umbótum og breytingum til að skapa eftirsóknarverðan vinnustað. Áhersla er ávallt lögð á jafnrétti í öruggu og heilsusamlegu starfsumhverfi.

Lesa meira Loka

Launastefna

Markmið Eimskips er að hæfir starfsmenn veljist til starfa og þeir hafi metnað til að takast á við þau verkefni sem bíða úrlausnar. Hjá Eimskip skulu starfsmenn njóta sömu kjara og fá greidd sömu laun fyrir jafn verðmæt störf.

Jafnlaunastefna

Jafnlaunastefna Eimskips nær til alls starfsfólks Eimskips á Íslandi. Mannauðs- & samskiptasvið Eimskips ber ábyrgð á jafnlaunastefnunni.
Eimskip gætir fyllsta jafnréttis við ákvörðun launa og annarra starfskjara. Allir starfsmenn fá greidd jöfn laun og njóta sömu starfskjara fyrir jafnverðmæt störf. Það er stefna Eimskips að laun og önnur kjör séu samkeppnishæf við sambærileg störf á markaði.

Eimskip skuldbindur sig til þess að innleiða, skjalfesta og viðhalda Jafnlaunakerfi í samræmi við kröfur ÍST 85:2012 staðalsins. Eimskip hefur innleitt verklag og skilgreint launaviðmið til að tryggja að starfsfólk fái greitt fyrir störf sín út frá verðmæti starfa óháð kyni eða öðrum ómálefnalegum sjónarmiðum.

Framkvæmdastjóri Mannauðs- & samskiptasviðs ber ábyrgð á Jafnlaunakerfi Eimskips og að það standist lög og alþjóðlegar skuldbindingar varðandi jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Mannauðssérfræðingur er fulltrúi framkvæmdastjóra varðandi jafnlaunakerfið og er ábyrgur fyrir innleiðingu og viðhaldi þess í samræmi við ÍST 85:2012 staðalinn. Einnig er sérfræðingurinn ábyrgur fyrir að stjórnendur sem koma að launaákvörðunum hjá Eimskip séu vel upplýstir um jafnlaunakerfið, verklagsreglur því tengdu sem og lögum og reglum sem gilda í jafnlaunamálum.

Markmið Eimskips er að hæfir starfsmenn veljist til starfa og þeir hafi metnað til að takast á við þau verkefni sem bíða úrlausnar.

Til þess að framfylgja jafnlaunastefnunni skuldbindur Eimskip sig til að:

 • Innleiða, skjalfesta og viðhalda Jafnlaunakerfi í samræmi við kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012 og öðlast vottun í samræmi við lög nr. 56/2017 um jafnlaunavottun
 • Vinna að stöðugum umbótum, eftirliti og viðbrögðum í samræmi við kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012
 • Fylgja öllum viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem gilda á hverjum tíma og staðfesta hlítni við lög
 • Framkvæma innri úttektir og rýni stjórnenda árlega
 • Framkvæma launagreiningu að minnsta kosti árlega þar sem jafnverðmæt störf eru borin saman til að tryggja að kynbundinn launamunur sé ekki til staðar. Helstu niðurstöður skulu kynntar fyrir starfsfólki
 • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugu eftirliti og umbótum þar sem þess er þörf
 • Kynna jafnlaunastefnu fyrir starfsfólki og hafa hana aðgengilega

Stefna þessi er kynnt starfsmönnum og er þeim aðgengileg inn á innri og ytri vef Eimskips.

Samþykkt í framkvæmdastjórn Eimskipafélag Íslands hf. í mars 2022.

Lesa meira Loka

Jafnréttisstefna

Jafnréttistefna Eimskips byggir á gildum félagsins, árangur, samstarf og traust. Stefnan er unnin í samræmi við íslensk lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Eimskip vinnur markvisst í samræmi við jafnréttisáætlun að jafnri stöðu starfsmanna óháð kyni. Einnig miðar jafnréttisáætlum að því að Eimskip sé góður og eftirsóknarverður vinnustaður fyrir konur jafnt og karla.

Launajafnrétti
Eimskip gætir fyllsta jafnréttis við ákvörðun launa og annarra starfskjara. Allir starfsmenn fá greidd jöfn laun og njóta sömu starfskjara fyrir jafnverðmæt störf. Það er stefna Eimskips að laun og önnur kjör séu samkeppnishæf við sambærileg störf á markaði. 

Ráðningar
Eimskip miðar að því að gæta fyllsta jafnréttis við ráðningu í nýtt starf og að val á starfsmanni sé óháð kyni. Auglýst störf skulu standa bæði konum og körlum opin til umsóknar.

Starfsþróun, fræðsla og endurmenntun
Starfsmenn Eimskips, hafa tækifæri til starfsþróunar, þátttöku í vinnuhópum og til að sækja námskeið sem haldin eru fyrir starfshópa til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings á öðrum störfum.  Allir starfsmenn eru hvattir til að sýna frumkvæði að endurmenntun og þátttöku í fræðslustarfi.

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs
Eimskip skipuleggur vinnufyrirkomulag og gerir nauðsynlegar ráðstafanir til að gera starfsmönnum kleift að samræma starfsskyldur sínar og einkalíf eins og frekast er kostur. Samræming þessara þátta byggist á gagnkvæmum skilningi vinnuveitanda og starfsmanns á þörfum hvors annars og vilja beggja aðila til að sýna tillitssemi og ná fram sanngjarnri niðurstöðu. Starfs- og ábyrgðarsvið starfsmanna Eimskips er ólíkt, sem og vinnufyrirkomulag og vinnutími. Lykilhugtak í samræmingu vinnu og einkalífs er „sveigjanleiki”, en nota ber það með hagsmuni beggja aðila að leiðarljósi.

Einelti og áreitni
Eimskip líður ekki einelti, mismunun eða fordóma af nokkru tagi.

Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni
Skilgreining Eimskips á kynferðislegri og kynbundinni áreitni styðst við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.

Komi upp aðstæður innan vinnustaðarins sem lýsa má með neðangreindum hætti skal haft samband við starfsmenn mannauðsdeildar. Einnig má leita aðstoðar hjá trúnaðarmönnum stéttarfélaganna. Unnið er með sérhvert tilfelli og hlutaðeigandi aðilar studdir eftir bestu getu til að leysa málin. Þyki ástæða til eru utanaðkomandi sérfræðingar fengnir til aðstoðar. 

Í 2. gr. jafnréttislaga eru eftirfarandi skilgreiningar:

Kynbundið ofbeldi: Ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til eða gæti leitt til líkamlegs, kynferðislegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir því verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis, bæði í einkalífi og á opinberum vettvangi.

Kynbundin áreitni: Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi.

Kynferðisleg áreitni: Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg

Lesa meira Loka

Heilsustefna

Eimskip leitast við að stuðla að almennri vellíðan og góðri andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu.  Aukin vellíðan leiðir af sér aukin lífsgæði og ánægðari starfsmenn. 
Eimskip leggur áherslu á að auka þekkingu starfsmanna um mikilvægi heilsu og öryggis og leggur þar með sitt af mörkum til  forvarna gegn atvinnutengdum álagseinkennum, slysum, fjarvistum og ótímabærum starfslokum vegna veikinda.
Hjá Eimskip er óheimilt að neyta áfengis og/eða annarra vímuefna á vinnustað og/eða á vinnutíma.
Vinnureglur varðandi tóbaksneyslu og bann við neyslu áfengis og vímuefna á vinnustað eru virkar og til þess gerðar að stuðla að góðri heilsu og öryggi starfsmanna, annarra hagsmunaaðila og eigna félagsins.

Vinnuverndar- og öryggisstefna

Eimskip er umhugað um heilsu og öryggi starfsmanna sinna. Félagið býður upp á örugga og heilsusamlega vinnuaðstöðu sem frekast er kostur og leggur áherslu á að starfsmenn verndi sjálfa sig, samstarfsmenn, utanaðkomandi einstaklinga, vörur, búnað og umhverfi fyrir hvers konar skaða.

Stefna Eimskips varðandi slys á fólki er núllslysastefna, þ.e. að engin slys á fólki verði í starfsemi félagsins eða af völdum hennar. Starfsmenn félagsins vinna að því að útiloka hættulegar aðstæður í vinnuumhverfinu og hverskyns áhættuhegðun.

Eimskip starfrækir viðbúnaðarteymi (óhappanefnd) sem kemur saman og stýrir aðgerðum ef alvarleg áföll verða í eða tengd starfsemi félagsins.

Rekstur Eimskips er í samræmi við landslög, alþjóðareglur og samþykktir og aðra viðurkennda staðla og viðmiðanir hvað varðar vinnuvernd og öryggismál.

Forvarnarstefna

Markmið Eimskips með forvarnastarfi er að lágmarka allan skaða hvort sem er á einstaklingum, vörum eða eignum. Eimskip leggur áherslu á góða þekkingu og áhættuvitund og vinnur markvisst að því að efla og styrkja þá þætti.

Fjarvinnustefna

Eimskip hefur sett sér markmið um að skapa eftirsóknarverðan vinnustað sem laðar að sér hæft starfsfólk sem vex og dafnar, axlar ábyrgð og sýnir frumkvæði í starfi. Eimskip býður starfsfólki sínu upp á verkefnamiðað vinnuumhverfi, var sem það á við, þar sem starfsfólk getur valið vinnuaðstöðu með hliðsjón af verkefnum hverju sinni. Til að stuðla að auknum sveigjanleika í starfi, betra jafnvægi á milli vinnu og einkalífs, ásamt því að draga úr kolefnisfótspori, býðst starfsfólki val um að vinna hluta vinnuvikunnar í fjarvinnu.

Megináherslur

 • Auka starfsánægju, almenna vellíðan og hollustu
 • Stuðla að auknum sveigjanleika í starfi og betra jafnvægi milli vinnu og einkalífs
 • Bjóða upp á val um fjölbreytt og nútímalegt starfsumhverfi
 • Auka svigrúm til betra vinnunæðis og aukinnar einbeitingar
 • Laða að hæfileikaríkt fólk til vinnu
 • Auka jákvæð umhverfisáhrif með því að draga úr kolefnisspori vegna ferða starfsfólks til og frá vinnu sem að auki minnkar ferðatíma

Gildissvið og endurskoðun

Stefnur í mannauðsmálum gilda fyrir Eimskipafélagi Íslands hf. og öll félög innan samstæðu þess.
Mannauðssvið Eimskips hefur frumkvæði að því að láta vinna úttektir á stefnum félagsins á tveggja ára fresti.